The geovisualisation window of the temporal and spatial variability for Volunteered Geographic Information activities

GND
1020286970
VIAF
102078519
ORCID
0000-0001-6969-4088
Affiliation
Department of Cartography and Geomatics, Adam Mickiewicz University Poznan, Collegium Geographicum
Medyńska-Gulij, Beata;
Affiliation
Department of Cartography and Geomatics, Adam Mickiewicz University Poznan, Collegium Geographicum
Myszczuk, Miłosz

This study presents an attempt to design geographical visualisation tools that allow to tackle the immensity of spatial data provided by Volunteered Geographic Information (VGI), both in terms of temporal and spatial aspects. In accordance with the assumptions made at the conceptual stage, the final action was the implementation of the window entitled ‘Geovisualisation of the Panoramio.com Activities in District of Poznań 2011’ into the web browser. The concept has been based on a division of the geovisualisation window into three panels, of which the most important - in order to capture spatial variability - have statistical maps at the general level (dot map and choropleth map), while at the detailed level - a dot map on a topographic reference map or tourist map. For two ranges, temporal variability is presented by graphs, while a review of attributes of individual activities of the social website in question is set forward in the table panel. The element that visually interlinks all of the panels is the emphasised individual activity.

Problemem podjętym w tych badaniach stało się wykorzystanie metod z nurtu geograficznej wizualizacji do wskazania cech fenomenu VGI w zakresie zmienności czasowo-przestrzennej.

Zgodnie z założeniami poczynionymi w etapie koncepcyjnym finalnym działaniem stało się zaimplementowanie do przeglądarki internetowej okna pod tytułem: ”Geowizualizacja aktywności społeczności Panoramio.com w powiecie poznańskim w 2011 roku”. Koncepcja została oparta na podziale okna geowizualizacji na trzy panele, z których najważniejsze znaczenie dla uchwycenia zmienności przestrzennej na poziomie ogólnym ma kartogram, natomiast na poziomie szczegółowym mapa kropkowa wyświetlana na podkładzie mapy topograficznej lub turystycznej. Zmienność czasową w dwóch zakresach prezentują wykresy, a przegląd atrybutów poszczególnych aktywności prezentowanego portalu społecznościowego zapewnia tabela. Elementem spajającym wizualnie wszystkie panele jest wyeksponowana graficznie pojedyncza aktywność.

Przetwarzanie danych odbyło się w środowisku open source, a technologia funkcjonowania aplikacji okna geowizualizacji bazowała na zastosowaniu asynchronicznych zapytań do serwera WWW oraz serwera baz danych co zapewnia sprawne „odświeżanie” poszczególnych paneli.

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Access Statistic

Total:
Downloads:
Abtractviews:
Last 12 Month:
Downloads:
Abtractviews:

Rights

Use and reproduction: