Cartographic visualization of fire hydrants accessibility for the purpose of decision making

VIAF
345144782721949477078
ORCID
0000-0003-2923-7530
Affiliation
Adam Mickiewicz University Poznan, Collegium Geographicum, Department of Cartography and Geomatics
Wielebski, Łukasz;
GND
1020286970
VIAF
102078519
ORCID
0000-0001-6969-4088
Affiliation
Adam Mickiewicz University Poznan, Collegium Geographicum, Department of Cartography and Geomatics
Medyńska-Gulij, Beata

The aim of this study is to present an exemplary cartographic visualization of fire hydrants data consisting of a set of thematic maps containing various information related to the location of hydrants, buildings and driveways in geographic space, and relationships existing between them. Identification of these relationships requires spatial analysis, and illustrating them requires the use of appropriate cartographic presentation methods. The study was conducted on a part of the city of Poznan using data on hydrants’ location and type collected and provided by the Fire Department. Geometric data, obtained using geoprocessing algorithms, were assigned appropriate symbols, which lets differentiate them qualitatively and quantitatively. An emphasis is placed on the use of adequate visual variables and on the cartographic communication efficiency. The result of the study is a cartographic visualization in the form of series of thematic maps arranged in a logical sequence, and providing information about the secured area. The thematic layers presenting the same area were arranged in different arrangements with maintenance of the reference layers, ensuring the ease of correlation. Such a cartographic visualization provides knowledge about the spatial distribution and diversity of objects and the relationships between them. It may be an important source of knowledge both at the identification stage and at the operational stage when conducting a fire fighting action.

Celem niniejszego artyku łu sta ło si ę zaprezentowanie przyk ładowej wizualizacji kartogra ficznej dla danych dotycz ących hydrantów ulicznych, z łożonej z szeregu map tematycznych przybli żających ró żne informacje związane z lokalizacją w przestrzeni geograficznej hydrantów, budynków i dróg dojazdowych oraz tworzonymi przez nie relacjami. Zidenty fikowanie tych zale żności wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, a ich zobrazowanie zastosowania odpowiednich metod prezentacji kartogra ficznej. Badania przeprowadzono na przyk ładzie fragmentu miasta Poznania wykorzystuj ąc dane o lokalizacji i typie hydrantów zebrane i udost ępnione przez straż pożarną. Danym geometrycznym uzyskanym dzi ęki zasto sowaniu algorytmów przetwarzania nadano odpowiedni ą symbolikę, pozwalaj ącą na zró żnicowanie ich w sposób jakościowy i ilościowy. Szczególny nacisk po łożono na zastosowanie adekwatnych zmiennych
wizualnych i efektywno ść przekazu kartograficznego.

Wynik badań stanowi wizualizacja kartogra ficzna w postaci szeregu map tematycznych u łożonych w pewien logiczny ciąg, dostarczająca informacji o obszarze chronionym. Warstwy tematyczne prezentujące ten sam obszar u łożono w różnych konfiguracjach z zachowaniem warstw referencyjnych zapewniających łatwość korelacji. Tak przygotowana wizualizacja kartogra ficzna dostarcza wiedz ę o przestrzennym rozmieszczeniu i zró żnicowaniu obiektów oraz zachodz ących mi ędzy nimi zale żnościach. Mo że ona stanowi ć ważne źródło wiedzy zarówno na etapie rozpoznawczym jak i operacyjnym dotycz ącym prowadzenia akcji ga śniczych.

Preview

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Access Statistic

Total:
Downloads:
Abtractviews:
Last 12 Month:
Downloads:
Abtractviews:

Rights

Use and reproduction: