Cartographic sign as a core of multimedia map prepared by non-cartographers in free map services

GND
1020286970
VIAF
102078519
ORCID
0000-0001-6969-4088
Affiliation
Adam Mickiewicz University Poznan, Collegium Geographicum, Department of Cartography and Geomatics
Medynska-Gulij, Beata

The fundamental importance of cartographic signs in traditional maps is unquestionable, although in the case of multimedia maps their key function is not so obvious. Our aim was to search the problem of cartographic signs as a core of multimedia maps prepared by non-cartographer in on-line Map Services. First, pre-established rules for multimedia map designers were prepared emphasizing the key role of the cartographic signs and habits of Web-users. The comparison of projects completed by a group of designers led us to the general conclusion that a cartographic sign should determine the design of a multimedia map in on-line Map Services. Despite the selection of five different map topics, one may list the general characteristics of the maps with a cartographic sign in the core.

Fundamentalne znaczenie znaków kartogra ficznych na tradycyjnej mapie nie budzi w ątpliwości, jednak w przypadku multimedialnej mapy ich kluczowa funkcja nie jest ju ż tak oczywista. W tych badaniach podjęto problem znaczenia znaku kartogra ficznego jako spoiwa mapy multimedialnej opracowanej przez niekartografa w darmowych serwisach mapowych. Zadaniem dla projektuj ących mapy sta ło si ę opracowanie mapy multimedialnej wed ług ustalonych wst ępnie zasad, w której kluczow ą rolę odgrywały znaki kartogra ficzne oraz przyzwyczajenia u żytkowników Internetu. Porównanie wype łnionych arkuszy zadań przez uczestników bada ń skłania do wyci ągnięcia generalnego wniosku, że znak kartogra ficzny powinien determinowa ć projektowanie multimedialnej mapy w serwisach mapowych on-line. Pomimo opracowania pi ęciu ró żnych tematów map, mo żna wymieni ć ogólne charakterystyki map, w których znak kartograficzny jest spoiwem.

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Access Statistic

Total:
Downloads:
Abtractviews:
Last 12 Month:
Downloads:
Abtractviews:

Rights

Use and reproduction: